Statut

U skladu sa odredbama čl. 12. i 78. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini Saveza održanoj dana 30.12.2010, usvojen je novi:

S T A T U T

Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno
razvijenim osobama Srbije

 

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Srbije (u daljem tekstu: Savez) je dobrovoljno, humanitarno, nevladino, nedobitno i nestranačko udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalne politike – unapređenje prava i položaja mentalno nedovoljno razvijenih osoba i osoba sa višestrukim razvojnim smetnjama na teritoriji Republike Srbije.

Član 2.

Savez je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.
Naziv Saveza je:

Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Srbije.

Naziv Saveza na stranom jeziku je :

Union of Associationes to Help Persons with Intellectual Disability.

Skraćeni naziv : Savez MNRO Srbije.
Savez ima sedište u Beogradu, ul. Knez Mihailova 10.
Savez svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.

Savez ima svoj: pečat, štambilj i znak.
Pečat Saveza je okruglog oblika sa tekstom: Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Srbije, Beograd, ispisan ćirilicom. Štambilj je pravougaonog oblika sa istim tekstom, ispisan ćirilicom. Znak (amblem ) Saveza su ruke kao simbol ptice koja obuhvata cvet i sunce. Boje su: plavo, crveno, žuto.

 

II. CILjEVI I AKTIVNOSTI

Član 4.

Ciljevi Saveza su:

 1. Unapređena prava i položaj mentalno nedovoljno razvijenih osoba i njihovih porodica u Srbiji
 2. Unapređeni kapaciteti lokalnih udruženja, članica Saveza
 3. Participacija mentalno nedovoljno razvijenih osoba, kao i drugih osoba sa invaliditetom i njihovih porodica u procesima odlučivanja u svim oblastima društvenog života
 4. Razvijene i dostupne usluge podrške za sve građane lokalne zajednice
 5. Ojačani kapaciteti porodice za brigu o detetu sa smetnjama u razvoju
 6. Ostanak deteta u biološkoj porodici i prirodnom okruženju
 7. Uvažavanje razvojnih sposobnosti dece, rana stimulacija i rehabilitacija u procesu razvoja
 8. Poštovanje ljudskih prava i sloboda, uvažavanje različitosti, prihvatanje mentalno nedovoljno razvijenih i drugih osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih članova društvene zajednice
 9. Primena međunarodnih i domaćih zakona i strateških dokumenata vezanih za prava deteta i osoba sa invaliditetom
 10. Zaštita dece ,mladih i odraslih od zanemarivanja , eksploatacije, zlostavljanja i nasilja, posebno pripadnika osetljivih društvenih grupa
 11. Razvoj ličnosti i potencijala dece kroz pristup kvalitetnim zdravstvenim i socijalnim uslugama , kvalitetnom inkluzivnom vaspitanju i obrazovanju i individualizovana podrška u procesu rasta i razvoja deteta
 12. Formirana baza podataka za mentalno nedovoljno razvijene osobe i druge osobe sa invaliditetom
 13. Kontinuirano širenje mreže lokalnih udruženja članica , veći obuhvat korisnika uslugama podrške
 14. Razvijena partnerstva sa drugim pružaocima usluga podrške , na lokalnom , regionalnom i nacionalnom nivou
 15. Unapređena saradnja u nacionalnim i međunarodnim okvirima sa srodnim udruženjima i savezima

Član 5.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Savez realizuje sledeće aktivnosti:

 1. Senzibilisanje i informisanje društvene zajednice o pravima i potrebama mentalno nedovoljno razvijenih i drugih osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, promocija njihovih mogućnosti
 2. Promocija vrednosti i principa na kojima se temelji savremen pristup podrške osobama sa invaliditetom, u skladu sa domaćim i međunarodnim zakonima, konvencijama, strateškim dokumentima
 3. Podrška i pomoć udruženjima, članicama Saveza, u podizanju, izgradnji i unapređivanju vlastitih kapaciteta, kao i osnivanje novih udruženja na lokalnom nivou
 4. Savetodavno-edukativne usluge za roditelje
 5. Obuka kadrova za rad sa decom sa smetnjama u razvoju i odraslim mentalno nedovoljno razvijenim osobama, u pružanju socijalnih usluga i usluga u drugim oblastima podrške
 6. Razvijanje programa podrške porodicama za puno uključivanje dece sa smetnjama u razvoju i odraslih mentalno nedovoljno razvijenih osoba u život lokalne zajednice, u vaninstitucionalnim modelima i institucijama sistema
 7. Podsticanje naučno-istraživačkog rada u cilju rane dijagnostike, stimulacije i prevencije
 8. Učešće u kreiranju nacionalne politike u zaštiti osoba sa invaliditetom
 9. Praćenje primene usvojenih zakona i strateških dokumenata
 10. Prikupljanje, obrada i formiranje jedinstvene baze podataka o broju, socijalno – ekonomskom statusu, položaju i potrebama mentalno nedovoljno razvijenih osoba i njihovih porodica
 11. Organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara,treninga i drugih oblika edukacije u oblasti invalidnosti i ljudskih prava
 12. Iniciranje i podrška u osnivanju zdravstvenih, socijalnih, vaspitno – obrazovnih i drugih institucija
 13. Objavljivanje informatora, stručnih knjiga, priručnika i drugih publikacija o pitanjima koja se odnose na osobe sa invaliditetom
 14. Saradnja sa relevantnim institucijama,organizacijama,pojedincima u zemlji i inostranstvu
 15. Organizovanje donatorskih manifestacija i skupova

 

III. ČLANSTVO

Član 6.

Članice Saveza mogu biti registrovana udruženja za podršku mentalno nedovoljno razvijenim osobama i njihovim porodicama, koja prihvataju ciljeve Saveza i Statut .
Udruženje je dužno da podnese Upravnom odboru Saveza zahtev za učlanjenje, Statut, rešenje o registraciji, program rada.
Upravni odbor Saveza u roku od 30 dana donosi odluku o prijemu u članstvo.
Na odluku Upravnog odbora udruženje ima pravo žalbe Skupštini Saveza.

Član 7.

Odluku o pristupanju Savezu donosi Skupština Saveza.
Udruženje može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.
Članstvo u Savezu može prestati zbog duže neaktivnosti udruženja, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Saveza.