IZVEŠTAJ O RADU ZA 2014.

24 Mar IZVEŠTAJ O RADU ZA 2014.

Savez MNRO Srbije je u 2014.g. radio na sprovođenju planiranih aktivnosti iz oblasti unapređenja položaja osoba sa invaliditetom predviđenih u godišnjem Planu za 2014.godinu,usvojenom na sednici Upravnog odbora Saveza decembra 2013. godine.

Aktivnosti koje je Savez realizovao sredstvima za redovne godišnje programe

Glavne grupe aktivnosti koje je Savez MNRO realizovao:

 1. Obuka stručnog kadra za rad sa mnr osobama i edukativni seminari po akreditovanim programima za pružaoce socijalnih usluga u cilju kvalitetnijeg rada u udruženjima i licenciranja (akreditovani programi )
  • Obuka profesionalaca za procenu i planiranje usluga u udruženjima mnro, u Boru, Aleksandrovcu, Novom Pazaru i Beogradu, za udruženja iz regiona
  • Na porodicu usmerena podrška saradnja sa porodicama dece sa smetnjama u razvoju,u Beogradu i Novom Pazaru, za region
  • Enigmatski svet čula” u partnerstvu sa udruženjem iz Valjeva,u Beogradu za region
  • Zaštita deteta od zlostavljanja i zanimarivanja“ Ivanjica, za region
  • Edukacija zaprimenu modela procene potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica ROD” Beograd i dr.
 2. Unapređenje zakonske regulative i prakse kroz učešće u radnim grupama, NOOIS (Nacionalna organizacije osoba sa invaliditetom Srbije), Savetu za prava deteta,Savetu za osobe sa invaliditetom,Upravnom odboru IPA i dr
 3. Obilazak lokalnih udruženja članica radi praćenja njihovih aktivnosti, posete lokalnim organima vlasti za traženje podrške održivosti udruženja,susreti sa lokalnim akterima sistema socijalne i zdravstvene zaštite,obrazovanja u cilju podrške razvoju partnerstva sa udruženjima MNRO,prisustvo prigodnim lokalnim manifestacijama i značajnim događajima u udruženjima i dr.
 4. Regionalni susreti sa članicama radi informisanja o aktuelnim zbivanjima u oblasti podrške osoba sa invaliditetom na nacionalnom nivou,o radu Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije ( NOOIS ),problemima sa kojima se suočavaju lokalna udruženja u svom tekućem radu, posete pojedinim porodicama u riziku, učešće u Klubovima roditelja pri lokalnim udruženjima 
 5. Podrška razvoju inovativnih socijalnih usluga: podrška za unapređenje i razvoj usluge dnevni boravak,predah usluga,lični pratilac i personalni asistent i dr.Podrška je podrazumevala unapređenje uslova rada i tehničke opremljenosti postojećih i novih prostora udruženja,organizovanje dodatne akreditovane obuke za profesionalce i roditelje;podrška lokalnim članicama u organizovanju regionalnih konferencija; kampova, dramskih predstava, kao i kulturnih i sportskih manifestacija. 
 6. Organizovanje okruglih stolova i prezentacija aktuelnih projekata Saveza i drugih primera dobre prakse, kao i razmatranje predloga izmena i dopuna zakona i drugih propisa od značaja za osobe sa invaliditetom.
  • prezentacije o licenciranju pružalaca socijalnih usluga sa aspekta Saveza i nevladinog sektora generalno,
  • izmena instituta starateljstva i poslovne sposobnosti sa aspekta korisnika i Konvencije UN,a u svetlu predloga za izmene Porodičnog zakona i primera prakse razvijenih zemalja,
  • socijalno preduzetništvo i sugestije za izmenu postojećeg zakona,
  • prezentovanje filma o lišavanju poslovne sposobnosti mnro uz učešće korisnika udruženja itd,
  • prezentovanje rezultata projekta u partnerstvu sa UNICEF i MRZBSP u Kragujevcu i Begradu na temu prevencije nasilja nad decom sa smetnjama u razvoju,za predstavnike institucija sistema i nevladin sektor i dr.
 7. Obeležavanje značajnih datuma-Dan osoba sa invaliditetom u saradnji sa NOOIS i Ministarstvom za rad,zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja u Skupštini Srbije;novogodišnje pozorišne predstave za decu i mlade sa smetnjama u razvoju u Beogradu i regionalno;jubilej Konvencije o pravima deteta UN;jubileji drugih organizacija OSI….

Rezultati aktivnosti :

Generalno je ojačan kapacitet Saveza i lokalnih udruženja za pružanje socijalnih usluga i zastupanje prava mentalno nedovoljno razvijenih osoba.

 • postignut je napredak u radu udruženja i Saveza u celini boljim kvalitetom usluga i povećanim obuhvatom korisnika,licenciranjem udruženja za pružanje usluge dnevni boravak
 • promovisana je i unapređena inkluzivna praksa u pristupu i radu udruženja i Saveza
 • pokrenuti su novi projekti od značaja za razvoj i održivost aktivnosti i usluga udruženja
 • izrađen program za akreditaciju “Mala škola za roditelje”
 • adaptirani su i opremljeni pojedini objekti udruženja koja su uputila molbu za dodatnom finansijskom podrškom
 • započeta je izrada baze podataka za korisnike udruženja MNRO

Aktivnosti lokalnih partnera realizovane sredstvima za redovne godišnje programe

Lokalna udruženja su nastavila realizaciju redovnih aktivnosti – uglavnom radionice različitog sadržaja,dnevne boravke,predah uslugu,pomoć u kući,savetodavni rad sa porodicama kroz rad Kluba roditelja i sl.
Volonterski rad i pilotiranje usluga personalna (za korisnike sa višestrukim smetnjama) i lična asistencija su u porastu u programima udruženja, što govori o inoviranju programa u uskladu sa prepoznatim potrebama korisnika i porodica.

Dnevni boravci su ojačali kapacitete i prepoznati su u svojim lokalnim sredinama kao značajni pružaoci usluga.Udruženje u Novom Pazaru je započelo rad u novom objektu,na opštini Zvezdara udruženje je preseljeno u novi prostor pri opštinskom Centru za socijalni rad.

Pet udruženja je dobilo licencu za uslugu DB ( Valjevo,Ivanjica,Novi Pazar,Trstenik,Aleksandrovac )a nekoliko je pokrenulo postupak licenciranja i u uprocesu je prikupljanja potrebne dokumentacije.
Ministar i pomoćnik ministra su posetili lokalna udruženja MNRO u opštinama Valjevo i Ivanjica.
Dan osoba sa invaliditetom je svečano i radno obeležen u lokalnim udruženjima-prigodnim proslavama,izzložbama radova,priredbama,tematskim okruglim stolovima,uz medijsku podršku i učešće lokalnih opštinskih vlasti i drugih lokalnih partnera.

Primetno je u radu lokalnih članica da se sve više orijentišu na dodatne izvore finansiranja – apliciraju za javne radove i konkurse međunarodnih donatora, kao i profitnog sektora.
Podrška lokalnih budžeta, i pored afirmacije udruženja i pokazanih rezultata u radu,nije još uvek dovoljna za kvalitetan kontinuiran rad.

Opšti rezultati rada udruženja su: unapređene aktivnosti po obimu i kvalitetu, unapređena partnerstva na lokalnom nivou, ojačani kapaciteti stručnog kadra koji neposredno radi sa korisnicima i kapaciteti samih udruženja kao pružalaca usluga.

Beograd, 30.12.2014.                                                                                                                                          Sekretar Saveza
Svetlana Vlahović