Izveštaj o realizovanim programskim aktivnostima u 2011. god Saveza MNRO Srbije

24 Mar Izveštaj o realizovanim programskim aktivnostima u 2011. god Saveza MNRO Srbije

Programske aktivnosti Saveza MNRO Srbije su realizovane kroz redovne programske aktivnosti i kroz projektne aktivnosti, uz posebno svečano obeležavanje dva velika i značajna jubileja – Saveza i „ Male škole za roditelje „

 • Sednice Upravnog i Nadzornog odbora
 • Skupština Saveza
 • Mala škola za roditelje
 • Kampovi
 • obilazak i koordinacija aktivnosti lokalnih organizacija
 • podrška izgradnji, adaptaciji i opremanju prostora udruženja
 • implementacija aktivnosti projekta podržanih od MRSP i DILS
 • učešće u radu krovne organizacije- NOOIS
 • učešće u radnim grupama po pitanjima izmena i dopuna zakona od značaja za položaj osoba sa invaliditetom
 • učešće u seminarima,konferencijama, tribinama Ministarstva rada i socijalne politike, institucija i nevladinih organizacija
 • učešće u prigodnim manifestacijama Društava MNRO
 • obeležavanje 3. decembra Dana osoba sa invaliditetom
 • medijska promocija aktivnosti

Upravni odbor je održao tri sednice u toku godine, prateći aktuelne informacije u radu Saveza i lokalnih organizacija, zakonskih propisa, finansiranja.
Nadzorni odbor je održao sednicu neposredno pred usvajanje završnog računa za prethodnu godinu, ali je tokom godine prisustvovao i sednicama Upravnog odbora uz aktivno učešće u radu.
Na osnovu komunikacije sa udruženjima i uvidom u planove i izveštaje o radu, vidi se da su lokalna udruženja nastavila sa aktivnostima koja su realizovala i prethodnih godina, uz iste probleme održivosti u svojim lokalnim zajednicama, posebno dnevni boravci.Nedostatak prostora i nedovoljna podrška opštinskih budžeta i dalje su glavna prepreka u radu. Kao i do sada, većina udruženja opstaje zahvaljujući podršci MRSP kroz projektne aktivnosti, sa problemom premošćavanja perioda između dva konkursa. Ipak, i pored toga, postepeno se povećava broj objekata udruženja koja su izgrađena, adaptirana i opremljena kvalitetno i namenski za socijalne usluge koje pružaju.Primetno je sve veće angažovanje članova udruženja na obezbeđivanju više izvora finansiranja, tako da redovno prate konkurse i apliciraju ne samo na domaćim konkursima, nego i na evropskim, što govori u prilog ojačanih kapaciteta stručnih saradnika i aktivista..Takođe, aktivnosti udruženja su proširene sa novim sadržajima i uslugama – predah usluga je sve više predmet interesovanja u projektnim aplikacijama, što potvrđuje dobro poznate potrebe porodice kao prioritetne u celokupnoj rehabilitaciji deteta.
Pored pomenutog, udruženja se okreću i drugim resursima kojima bi obezbedili kontinuitet u radu – javni radovi, volonterski servisi,partnerstvo sa institucijama i profitnim sektorom.Usluge trajnog smeštaja – stanovanje uz podršku i male kućne zajednice..- iako najinteresantnije roditeljima, još uvek se retko započinju zbog neizvesne održivosti i nedovoljno iskustva.

U procesu usklađivanja sa novim Zakonom o udruženjima,a na osnovu novog Statuta Saveza i saglasnosti delegata, promenjen je prethodni naziv Savez društava za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima u Republici Srbiji u Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Srbije – Savez MNRO Srbije.

Skupština Saveza ( 50 godina rada )
je obeležena svečano povodom pedeset godina od osnivanja- 1961. Svečanost je održana u Beogradu 15. decembra 2011. god uz učešće delegata i velikog broja gostiju- predstavnika Ministarstva rada i socijalne politike ( pom. ministra Vladimir Pešić, Jelena Kotević, Nikolina Arbutina ), Centra za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju ( dir. Rajko Marin, M. Kijanović ), prof. dr Dobrila Stefanović, prof. dr Sulejman Hrnjica, dr. Jelica Erceg Đuračić, mr. Jadranka Novak Šujak, mr. Darinka Radivojević, saradnici iz „Save the children „ Ljiljana Došen, Dušanka Gačić Bradić, Dragan Radovanović, kolege iz Saveza MNRO Vojvodine Zoran Saveski i Bojana Đuran, nekadašnji sekretar Saveza Dušan Luković, Jelena Čoko, Nives Radeljić i mnogi drugi. Zaslužnim institucijama i pojedincima su dodeljene plakete za doprinos unapređenju položaja mentalno nedovoljno razvijenih osoba. Podeljena je i brošura, izdata neposredno pre Skupštine, sa hronološkim pregledom programskog razvoja Saveza MNRO Srbije.

Aktivnosti Saveza vezane za praćenje i unapređenje zakonske regulative odvijale su se uglavnom kroz učešće u radu krovne organizacije Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom ( NOOIS ), čije se sednice Upravnog odbora održavaju mesečno i prate sva aktuelna događanja. Pored toga, posebno su kontaktirana pojedina ministarstva i institucije, u pogledu problema koji su se ticali posebno položaja mnr osoba.
Aktivnosti na zastupanju i promociji prava, kroz rad krovne organizacije 2011. god:
Razmatranje Nacrta inicijalnog izveštaja o primeni Konvencije o pravima osoba sa
sa invaliditetom, izrada Nacrta Akcionog plana za implementaciju Strategije za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom Srbije za period 2012. – 2015. ( na osnovu Strategije 2007 – 2015. usvojene 28. decembra 2006. god ), davanje mišljenja na predloge izmena i dopuna zakona o zdravstvenom osiguranju, socijalnoj zaštiti, Pravilnika o standardima socijalnih usluga Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu, mišljenje o zahtevima protestnog odbora paraplegičara iz nekoliko udruženja Vojvodine, inicijativu za izmenu Pravilnika o telesnom oštećenju ( koja je već data pre tri godine ), predloge za kriterijume finansiranja udruženja osoba sa invaliditetom itd. S. Vlahović, kao potpredsednik NOOIS, zajedno sa drugim članovima U.O. krovne organizacije,više puta je bila na sastancima u -Ministarstvu zdravlja zbog različitih problema koji se javljaju u oblasti zdravstvene zaštite korisnika , u Skupštini Srbije u poslaničkim klubovima vezano za amandmane na zakone koji su u proceduri, za iskustva primene Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom od usvajanja 2006. god i dr.

 

Najznačajniji rezultati NOOIS u 2011. god

 • Podneti amandmani na Zakon o socijalnoj zaštiti kojima su precizirani kriterijumi za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica.Time su otklonjeni nedostaci nedorečenih kriterijuma iz Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz decembra 2010.
  Podnet amandman na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o drumskom saobraćaju kojim se uređuju standardi pristupačnosti i tehnički uslovi u drumskom prevozu putnika, kako bi se osobama sa invaliditetom omogućio ravnopravan pristup drumskom saobraćaju.
 • Izmena uredbe o preuzimanju prosvetnih radnika koji su neraspoređeni ili ne rade s punim radnim vremenom: NOOIS je pomogao u formulisanju izmena uredbe kako bi se osobama sa invaliditetom sa odgovarajućim kvalifikacijama omogućilo zapošljavanje u ustanovama prosvete.
 • Izmena Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja: na inicijativu lokalnih i republičkih organizacija osoba sa invaliditetom upućen je niz predloga za unapređivanje zdravstvene zaštite osoba sa invaliditetom i očekuje se odgovor Ministarstva zdravlja
 • Poslati amandmani na tekst Radnog nacrta Pravilnika o minimalnim standardima za pružanje usluga socijalne na Zakon o socijalnoj zaštiti: u sklopu javne rasprave o nacrtima podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o socijalnoj zaštiti, NOOIS je formulisao 20 amandmana

 

Savet za osobe sa invaliditetom je posle duže pauze nastavio sa radom, uz učešće predstavnika svih ministarstava i predstavnika NOOIS.Sve aktuelne informacije vezane za osobe sa invaliditetom se dostavljaju i razmatraju na sednicama Saveta a predlozi dostavljaju resornim ministarstvima.Rad ovog tela je operativniji u odnosu na prethodni period.
„ Mala škola za roditelje „ ( 30 )
U okviru planiranih aktivnosti Savez je organizovao u maju mesecu tradicionalni program „ Mala škola za roditelje „ u Mataruškoj banji. S obzirom da je ovo bila jubilarna trideseta škola, pored redovnog rada sa roditeljima i decom, organizovana je proslava u hotelu, na koju su pozvani i gosti iz cele Srbije – saradnici i učesnici koji su tokom godina dali poseban doprinos ovom programu. Svim zaslužnim prisutnim gostima dodeljene su zahvalnice. Povodom jubileja štampana je brošura sa prikladnim sadržajem, koja je takođe podeljena svim učesnicima.
Program su posetili predstavnici MRSP- Sektora za osobe sa invaliditetom ( pom. ministra Vladimir Pešić i Sanja Todorčev ) i prilikom njihovog boravka je održana Konferencija za novinare, uz prisustvo više medija. V. Pešić je prezentovao rad ministarstva u oblasti socijalne politike za osobe sa invaliditetom, uz pohvale programima našeg Saveza orijentisanim uvek na porodicu i njene realne potrebe.
Akreditacija programa
Po završetku projekta „ Jačanje kapaciteta udruženja MNRO „ iz prethodne 2009. god, izrađen je predlog programa za akreditaciju (prof dr Veronika Išpanović, mr Darinka Radivojević, S. Vlahović ) i predat ispred Saveza MNRO Srbije Komisiji za akreditaciju u Republičkom Zavodu za socijalnu zaštitu. Program je zvanično akreditovan krajem godine, pod nazivom  ” Obuka profesionalaca za procenu i planiranje podrške u udruženjima za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama “ u grupi programa za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Projekti MRSP- DILS
Završen je projekat odobren na konkursu DILS iz prethodne godine , u partnerstvu sa udruženjem iz Valjeva,- “ Muzički festival MNRO “ . Manifestacija je održana u Valjevu, učesnici iz cele Srbije su se okupili i tokom dvodnevnog druženja izveli svoje numere, uz organizacionu podršku i gostoprimstvo domaćina iz našeg udruženja ove opštine. Pobednici prvog festivala su učesnici iz Bora, tako da će naredno takmičenje biti održano u gradu pobednika. Festivalu su prisustvovali gosti iz Ministarstva rada i socijalne politike – pom. ministra Vladimir Pešić sa saradnicama, članovi Upravnog i Nadzornog odbora Saveza i lokalni gosti iz institucija i udruženja Valjeva.
Projekat “ Participativno strateško planiranje održivog razvoja Saveza MNRO Srbije „
Projekat je usmeren na planiranje održivog razvoja mreže udruženja roditelja dece sa smetnjama u razvoju, u funkciji razvoja usluga socijalne integracije. Ova udruženja čine bazu podrške prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizaciji osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju i sa višestrukim smetnjama, i važan su akter u uspostavljanju i pružanju usluga socijalne inkluzije na lokalnom nivou.Projektne aktivnosti će se odvijati uz primenu metoda akreditovanih kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. U procesu planiranja učestvovali su zaposleni u Savezu, članovi Upravnog odbora i predstavnici udruženja članica iz opština Beograda. Njihovim učešćem dobija se pregled sadašnjeg stanja i izazova sa kojima se svakodnevno suočavaju, svako od njih pojedinačno i u skladu sa sopstvenom ulogom i percepcijom Saveza kao celine. Predstavnici lokalnih struktura i institucija su takođe učestvovali u edukativnim seminarima sa ciljem da, sa svog aspekta vlasti i javnog sektora, sagledaju potrebe planiranja u zajednici.
Rezultat participativnog procesa planiranja je usaglašen i u formatu standardizovani dokument strateškog plana koji u sebi sadrži plan razvoja Saveza i članica, formulisan kroz četiri balansirana područja razvoja, sa sistematizovanim pregledom u logičkim matricama.Strateške odluke u odnosu na programe, usluge i obuhvat ciljne grupe (Matrica 1) ,Strateške odluke u odnosu na unutrašnje kapacitete Saveza i članica (Matrica 2),Strateške odluke u odnosu na zajedničko delovanje (Matrica 3),Strateške odluke u odnosu na pribavljanje i raspolaganje finansijskim sredstvima (Matrica 4).
Finalna verzija dokumenta je planirana po isteku projekta, aprila 2012. god.
Projekat ” Psihološko osnaživanje osoba sa invaliditetom – trening asertivnosti “
podržan je na konkursu DILS – “ Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou “ koji finansira Međunarodna banka za obnovu i razvoj, preko konkursa Ministarstva rada i socijalne politike.
Kroz aktivnosti predviđene projektom se osnažuju osobe sa invaliditetom, pohađanjem asertivnih treninga koji će im omogućiti da ojačaju svoje potencijale, socijalne veštine, razumeju svoja prava i primenjuju ih i u svojoj zajednici.
Direktni korisnici projekta su osobe ometene u mentalnom razvoju i sa višestrukim smetnjama koje su uključene upsihološke radionice – trening.Indirektni korisnici su roditelji, stručni kadar koji neposredno radi u udruženjima i lokalna zajednica, koji su obuhvaćeni radionicama o pravima osoba sa invaliditetom. Imajući u vidu efekte koji se postižu kod učesnika treninga asertivnosti, on može poslužiti kao efikasna metodologija za prevazilaženje psiholoških smetnji, redukovanje anksioznosti, sticanje komunikacijskih veština, uz povećanje samopouzdanja, samopoštovanja, istrajnosti i opšteg zadovoljstva. Projekat je do sada realizovan u više opština Beograda i regionalno u Valjevu, Novom Pazaru i Prijepolju.
Projekat “ Kamp Kosjerić – etno selo Gostoljublje “
je podržan na otvorenom mesečnom konkursu MRSP, realizovan je u septembru mesecu sa ciljem da razvija socijalne veštine i samostalnost osoba ometenih u mentalnom razvoju, korisnika udruženja MNRO.
Povremena odvajanja od porodice, druženja sa vršnjacima sa istim i sličnim problemima, kao i okruženje mladih iz opšte populacije, podstiče osećaj pripadnosti, bliskosti, razvija nove kontakte i prijateljstva među mladim ljudima iz različitih sredina, pruža im iskustvo razmene emocija. Jačanjem samopouzdanja i ostvarenjem novih poznanstava podstiče se i nova, kvalitetnija komunikacija sa okruženjem,a time i otvorenost za društvene sadržaje i odnos. Aktivnosti uobičajene za ovu vrstu programa dopunjene su sa psihološkim radionicama za mlade, primerenim njihovom interesovanju.U kampu su učestvovale dve grupe dece i mladih sa pratiocima, ukupno šezdeset osoba.

 

UNICEF “ Zaštita dece od nasilja u Jugoistočnoj Evropi “
Inicijativa Unicefa za partnerstvo na ovom projektu je prihvaćena od strane Saveza
jer do sada, izuzev povremene saradnje, nije bilo uspostavljeno formalno partnerstvo.
Projekat kojim je Savez aplicirao odnosi se na istraživanje različitih oblika nasilja nad decom sa smetnjama u razvoju u sedam regiona u Srbiji, u opštinama u kojima su aktivna lokalna udruženja MNRO. Na osnovu analize materijala tokom projekata i kroz kontakte sa institucijama, porodicama i samim korisnicima, uz primenu odgovarajućih instrumenata, planirana je izrada dokumenta sa kvantitativnim i kvalitativnim pregledom stanja i preporukama za primenjive i održive mehanizme zaštite.
Medijska promocija Saveza i lokalnih udruženja pratila je aktivnosti projekata u lokalnim zajednicama u kojima su realizovani kao i gostovanje u nekoliko specijalizovanih emisija „ Mesto za nas „ na RTS 2 sa različitim temama vezanim za položaj osoba sa invaliditetom i pojedine socijalne usluge. Video materijal sa aktivnostima koji su na naš zahtev dostavila udruženja pregledan je u redakciji i koristiće se u pojedinim tematskim emisijama, uz gostovanje članova udruženja.
Obeležavanje 3. Decembra se poslednje četiri godine dogovara sa MRSP i NOOIS u cilju objedinjenog nastupa.Ove godine je održana svečana ali i radna sednica u Skupštini Srbije na kojoj je glavna tema bila antidiskriminaciono zakonodavstvo u Srbiji i efekti primene. Prilog o sednici sa izjavama predstavnika našeg Saveza o iskustvima korisnika i procesima po Zakonu o sprečavanju diskriminacije,emitovan je povodom Dana osoba sa invaliditetom.

Beograd, februar 2012.god                                                                                                               SEKRETAR SAVEZA
Svetlana Vlahović s.r.