IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM PROGRAMSKIM AKTIVNOSTIMA u 2012. od SAVEZA MNRO SRBIJE

24 Mar IZVEŠTAJ O REALIZOVANIM PROGRAMSKIM AKTIVNOSTIMA u 2012. od SAVEZA MNRO SRBIJE

Programske aktivnosti Saveza MNRO Srbije u 2012. godini su realizovane kroz redovne  programske i kroz projektne aktivnosti. Kontinuirana saradnja sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike (MRSP), Sektorom za zaštitu OSI, povodom finansiranja, zakonodavnih inicijativa i drugih pitanja od važnosti za udruženja i osobe ometene u mentalnom razvoju, obezbedila je podršku programskim aktivnostima Saveza i lokalnih udruženja tokom 2012. Godine:

 • Sednice Upravnog i Nadzornog odbora
 • Skupština Saveza
 • Mala škola za roditelje
 • edukativni seminari za razvoj kompetencija stručnog kadra u udruženjima
 • obilazak i koordinacija aktivnosti lokalnih organizacija
 • podrška izgradnji, adaptaciji i opremanju prostora udruženja
 • implementacija aktivnosti projekta podržanih od MRSP, DILS,UNICEFa
 • učešće u radu krovne organizacije- NOOIS
 • učešće u radnim grupama po pitanjima izmena i dopuna zakona od značaja za položaj osoba sa invaliditetom
 • učešće u seminarima, konferencijama, tribinama Ministarstva rada i socijalne politike i drugih ministarstava, institucija i nevladinih organizacija
 • učešće u prigodnim manifestacijama Društava MNRO
 • Kampovi
 • obeležavanje 3. decembra Dana osoba sa invaliditetom

 

Upravni odbor je održao tri sednice u toku godine, prateći aktuelne informacije u radu Saveza i lokalnih organizacija, zakonskih propisa, finansiranja.
Nadzorni odbor je održao sednicu neposredno pred usvajanje završnog računa za prethodnu godinu, ali je tokom godine prisustvovao i sednici Upravnog odbora uz aktivno učešće u radu ( u Novom Pazaru povodom završetka novog objekta regionalnog centra ).Predsednik i članovi Upravnog i Nadzornog odbora su više puta obilazili pojedina lokalna udruženja povodom prigodnih manifestacija ili internih problema u funkcionisanju.
Redovna godišnja Skupština Saveza MNRO Srbije održana je 04.aprila.2012.god.u Beogradu uz učešće 40 delegata ( od 54 pozvana iz uže Srbije) i gostiju iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i nekolicine stručnih saradnika Saveza. Prisutnim delegatima su prezentovani programski i finansijski izveštaji o radu Saveza za prethodne tri godine ( 2009, 2010, 2011.), razmatrana su aktuelna pitanja u lokalnim udruženjima i generalno u oblasti socijalne politike, obrazovanja, zdravstvene zaštite i drugim oblastima vezano za položaj osoba ometenih u mentalnom razvoju.Pored zadovoljstva zbog evidentnih pomaka u statusu mnr osoba, unapređenim programima udruženja, većoj vidljivosti u javnosti i svim pozitivnim promenama u zakonskoj regulativi i praksi, mišljenje prisutnih je da nije obezbeđena održivost započetih i već razvijenih usluga, još uvek dominira javni sektor među pružaocima usluga. Naglašen je stav većine delegata da je neophodna još veća podrška prirodnoj porodici u sistemu socijalne zaštite, veća i kontinuirana podrška lokalnih vlasti programima i uslugama udruženja.Upućene su kritike sistemu obrazovanja na račun inkluzije i izneti brojni primeri iz prakse koji potvrđuju nepripremljenost sistema za adekvatan pristup i rad sa decom sa razvojnim smetnjama. Takođe, kritike su upućene i radu interresornih komisija u mnogim lokalnim zajednicama.Pored pomenutih tema, interesovanje delegata, posebno roditelja je okrenuto problemu nedostatka i nerazvijenosti usluga za trajni smeštaj korisnika sistema socijalne zaštite, odraslih mentalno nedovoljno razvijenih osoba.Mali je broj primera dobre prakse u ovoj oblasti i neizvesna održivost u postojećim uslovima.

Aktivnosti na unapređenju zakonske regulative su uglavnom realizovane kroz učešće u radu Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije (skraćeno NOOIS www.noois.rs) na redovnim mesečnim sednicama Upravnog odbora i povremenim radnim grupama. Predstavnici Saveza u Nacionalnoj organizaciji su Zoran Dimitrijević ( delegat u Skupštini ) i Svetlana Vlahović ( potpredsednik, član Upravnog odbora ).Predlozi za amandmane koje NOOIS dostavlja po pravilu su praćeni detaljnim obrazloženjem zasnovanim na analizi međunarodnih standarda, uporednog prava i aproksimativnom projekcijom finansijskih efekata predloženih promena.
Inicijative koje smo pokrenuli tokom 2012. godine su: inicijativa o donošenju novog Pravilnika o telesnim oštećenjima, Zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom, o promeni Pravilnika o parkiranju za OSI, za unapređenje rada Saveta za OSI pri Vladi RS,za izmene i dopune Pravilnika o standardima pristupačnosti, Zahtev za zadržavanje postojeće stope PDV-a za lekove, medicinska i tehnička pomagala i opremu za osobe sa invaliditetom , Zahtev za izmene i dopune Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima i Pravilnik o banjskom lečenju, za donošenje novog Pravilnika o tehničkim standardima pristupačnosti, za učešće u izmenama i dopunama Zakona o izgradnji i planiranju.
U radu Saveta za pitanja OSI pri Vladi RS učestvovali su predstavnici NOOIS, zajedno sa predstavnicima resornih ministarstava, ali se Savet sastajao povremeno, nedovoljno često da bi se preko njega ostvario značajniji uticaj. NOOIS će u narednom periodu pokušati da utiče na to da se ovo telo redovno sastaje kako bi se pravovremeno uticalo na aktuelna pitanja.
U aprilu mesecu 2012. godine u Beogradu je održana Regionalna konferencija o uključivanju osoba sa invaliditetom u glavne tokove razvoja u Jugoistočnoj Evropi.Konferenciju pod nazivom „Partnerstvom pokreta osoba sa invaliditetom i države do punog učešća u društvu“ partnerski su organizovali NOOIS i MRSP, sa ciljem povezivanja i boljeg sagledavanja stanja u zemljama kandidatima za članstvo u EU,pored Srbije: u Hrvatskoj, BIH (Federacija BIH i Republika Srpska), Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji, kao i u Sloveniji, koja je kao bivša Jugoslovenska republika članica EU, ali i zemlja sa sličnim iskustvom koje može da posluži kao model.

Tokom dva dana bile su predstavljene teme koje propisuje i Konvencija UN, a to su: servisi podrške i pristupačnost kao preduslovi ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom u društvu i uključivanje prava osoba sa invaliditetom u razvojne projekte i doprinos organizacija osoba sa invaliditetom. S. Vlahović je ispred Srbije prezentovala servise podrške za mentalno nedovoljno razvijene osobe koje pružaju nevladin i javni sektor. Pored predstavnika osoba sa invaliditetom na konferenciji su veoma aktivnu ulogu imali i predstavnici nekoliko ministarstava .
Saradanja sa Kancelarijom republičkog zaštitnika građana je unapređena u prethodnoj godini formiranjem Saveta za osobe sa invaliditetom pri ovoj instituciji. Zaštitnik građana organizovao je, u saradnji sa NOOIS, sastanke sa predstavnicima gradskih i opštinskih vlasti i udruženjima građana u nekoliko okruga. NOOIS je reagovao takođe više puta na kršenja ljudskih prava i slučajeve diskriminacije prema pojedincima, osobama sa invaliditetom.
Aktivnosti NOOIS povodom parlamentarnih i predsedničkih izbora 2012. godine: Pismo Republičkoj izbornoj komisiji radi preduzimanja mera kako bi osobama sa invaliditetom bilo omogućeno ravnopravno ostvarivanje biračkih prava, (dostavljene preporuke u vezi sa postupanjem izbornih komisija u cilju ostvarivanja prava na neometno glasanje različitih kategorija osoba sa invaliditetom).Potpisani su Protokoli o saradnji sa političkim strankama. Povodom parlamentarnih izbora, NOOIS je političkim strankama koje su na njima učestvovale ponudio, kao što je bila praksa i ranijih godina, potpisivanje protokola koji sadrži principe saradnje i zajedničkog rada na kreiranju politike prema osobama sa invaliditetom u Srbiji. Do kraja kampanje, Protokole su potpisale sledeće političke stranke: DS, DSS, SPS, Liga socijaldemokrata Vojvodine, URS i Nova Srbija.
Zastupnički rad u vezi uticanja na donošenje zakona i drugih pravnih dokumenata tekao je kroz podnošenje predloga za izmene i dopune zakona nadležnim skupštinskim odborima i/ili resornim ministarstvima, zavisno od toga u kojoj se fazi izrade nalazi određeni predlog zakona.

Podneti su sledeći amandmani:

 • Amandmani na predlog Zakona o obrazovanju odraslih i na predlog Zakona o srednjem obrazovanju ( zakoni su u međuvremenu povučeni iz procedure zbog izbora novog saziva Skupštine i Vlade ali kada nova Vlada podnese predloge ovih zakona NOOIS će ponovo podneti amandmane )
 • Nacrt Komentara na Zakon o socijalnom preduzetništvu
 • Predlog amandmana na Zakon o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama

Planirane aktivnosti Nacionalne organizacije za 2013. godinu su prvenstveno usmerene na:

 • lobiranje za punu primenu Zakona o socijalnoj zaštiti i za usvajanje pratećih podzakonskih akata,izmene
 • dopune Porodičnog zakona radi uređivanja podrške u ostvarivanju delimične poslovne sposobnosti i
 • Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom radi obezbeđivanja veće finansijske i druge podrške porodicama dece i osoba sa invaliditetom
 • Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Zakona o izgradnji i planiranju
 • usvajanje novih zakona kojim će se dalje unapređivati položaj osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija u Srbiji
 • dosledno sprovođenje svih usvojenih zakona, strategija i međunarodnih dokumenata od značaja za položaj osoba sa invaliditetom, a posebno: Konvencije o pravima osoba  sa invaliditetom, Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom i Strategije za unapređenja položaja osoba sa invaliditetom 2007- 2015.
 • Izmene i dopune sledećih Pravilnika:
  1. Pravilnika o telesnim oštećenjima
  2. Pravilnika o tehničkim stadardima pristupačnosti
  3. Pravilnika o medicinsko-tehničkim pomagalima
  4. Pravilnika o rehabilitaciji
 • operacionalizaciju dvogodišnjih Akcionih planova i planiranje i usvajanje sredstva u Budžetu republike Srbije za njihovu primenu u praksi za period 2013-2015. godine
 • dovršetak prikupljanja podataka za izradu tzv. izveštaja iz senke i njegova finalizacija/izrada
 • lobiranje za usmeravanje sredstava za finansiranje različitih servisa podrške na lokalne budžete
 • redovno praćenje zakonodavne procedure i uticanje na uključivanje pitanja invalidnosti u sve relevantne zakone i podzakonske akte
 • učešće na sastancima Saveta za pitanja osoba sa invaliditetom, nadležnih Skupštinskih odbora i nadležnih Ministarstava

U februaru 2012. godine započeo je projekat koji Savez MNRO Srbije realizuje uz podršku UNICEF-a“Prevencija i zaštita dece sa smetnjama u razvoju od nasilja”.
Projekat je deo šireg projekta UNICEF-a “ Zaštita dece od nasilja u Jugoistočnoj Evropi “ koji finansira Evropska komisija. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike sufinansira deo projektnih aktivnosti pružajući dodatnu podršku ovom pionirskom istraživanju.
Opšti cilj projekta je bio unapređenje politike zaštite dece sa smetnjama u razvoju od nasilja. Projektne aktivnosti su planirane sa namerom da se doprinese razvoju operativnih i održivih mehanizama prevencije nasilja, u saradnji sa svim sistemima i sektorima.
U okviru projekta sprovedeno je istraživanje koje bi trebalo od različitih socijalnih aktera, a pre svega od same dece i roditelja, da obezbedi informacije o proceni zastupljenosti nasilja nad decom sa smetnjama u razvoju i postojećoj praksi u prevenciji, otkrivanju i praćenju nasilja.Na osnovu ovih saznanja razvijena je serija preporuka koje će pomoći da se unapredi reakcija sistema u slučajevima nasilja nad decom sa smetnjama u razvoju.
Značaj aktuelizacije problema nasilja nad jednom posebno osetljivom i izloženom grupom dece i odraslih videli smo u kontekstu zaštite u svim životnim situacijama – od porodice do dnevnih vboravaka, vrtića i škola, ustanova za trajni smeštaj.Kako razvijamo različite socijalne i druge usluge podrške, kako se svakim danom sve više dece i odraslih uključuje u neki vid aktivnosti i širi svoj krug kontakata, veća je odgovornost svih aktera u prevenciji problema nasilja.Posebni programi, protokoli i obuka zaposlenih usmereni na prepoznavanje pojave nasilja i adekvatnu reakciju, neophodni su ne samo u institucijama sistema već i unašim lokalnim udruženjima, prema mišljenju anketiranih roditelja i profesionalaca.

Aktivnosti lokalnih udruženja članica su se uglavnom odvijale kao i prethodnih godina, bez većih promena ( osim manjka sredstava u poslednjem kvartalu zbog rebalansa republičkog budžeta i suspendovanja druge tranše projekata ).Savez MNRO je dodatno podržao lokalna udruženja u ovom periodu u skladu sa svojim mogućnostima.Tokom godine takođe su podržane adaptacije i opremanje prostora za rad i realizaciju aktivnosti, kao i stručni kadar koji radi sa korisnicima.
U strukturi socijalnih usluga koje udruženja pružaju i dalje su najzastupljenije dnevne aktivnosti koje se realizuju metodom radionica, i one su uglavnom inkluzivnog tipa, u partnerstvu sa školama i vrtićima. Pored već tradicionalnih biblioteka igračaka razvijaju se nove usluge: klubovi za decu i mlade, personalna asistencija za mnro, volonterski servisi, pomoć u kući i, za porodice preko potrebna, usluga „ predah roditeljstvu „.
U strukturi finansijskih prihoda udruženja članica i dalje je dominantna podrška republičkog budžeta, transferom lutrijskih sredstava preko MRSP i Saveza. Primetno je da se sve veći broj udruženja okreće i prema drugim izvorima finansiranja i aplicira predlozima projekata kod drugih domaćih donatora i na evropske konkurse.Lokalne vlasti su u većoj meri senzibilisane za probleme mnr populacije, ali još uvek je nedovoljna podrška koju pružaju za kontinuiran rad udruženja.U nekoliko opština su u 2012. godini naša udruženja prepoznata kao pružaoci usluga dnevnog boravka i prihvaćeno je finansiranje iz lokalnih budžeta- Novi Pazar, Smederevo, Trstenik, Sjenica u kojima su izgrađeni novi objekti DB.
Program „ Mala škola za roditelje „ održan je, kao i svake godine, u Mataruškoj banji, u periodu od 13. do 20. maja. U program je bilo uključeno 88 roditelja i dece – 70 iz uže Srbije i 18 iz Vojvodine, iz dvadeset osam opština. Trećina uključenih roditelja su bili uglavnom mladi roditelji dece sa smetnjama u razvoju, prvi put u programu. Rad sa roditeljima i decom bio je koncipiran kao i prethodnih godina, uz stručnu podršku ukupno 16 profesionalaca.
U toku programa „ Mala škola „ učesnike je posetio pomoćnik ministra g-din Vladimir Pešić sa saradnicima iz Sektora za osobe sa invaliditetom.Tom prilikom je, kao i uvek, organizovana konferencija za štampu za učesnike i istaknute goste iz lokalne zajednice, uz prisustvo više medija – TV Kraljevo, RTS 2, Blic i dr. Prilozi, sa snimcima aktivnosti i izjavama pomoćnika ministra, predstavnika Saveza i same dece i roditelja, više puta su puštani na lokalnim medijima.Posebna emisija je snimljena za RTS 2 „ Mesto za nas „ koja je prikazana neposredno po završetku programa u redovnom terminu ove specijalizovane emisije, namenjene osobama sa invaliditetom.Takođe, isti prilog je emitovan i preko satelitskog programa RTS a, a na zahtev dopisnika je snimljena posebna emisija za gledaoce iz dijaspore.

Letnji kamp za decu i mlade održan je u toku avgusta meseca 2012. godine u etno selu Gostoljublje-Kosjerić, kao i prethodne godine. Ova lokacija za realizaciju kampa pokazala se kao veoma dobra jer domaćinstvo nudi niz aktivnosti u koje su mladi bili uključeni a koje su osigurale ostvarenje samih ciljeva projekta. Sprovedene aktivnosti bile su bazirane na upoznavanju sa seoskim životom i svakodnevnim poslovima specifičnim za selo, kao i na podsticanju međusobne komunikacije dece.Svi učesnici su veoma zadovoljni odabranom lokacijom etno domaćinstva, uslovima smeštaja i organizacijom sadržaja. Boravak je organizovan kroz dve grupe sa ukupno 57 učesnika. Učesnici kampa su bili iz različitih delova Srbije, odabrani na predlog svojih lokalnih udruženja MNRO po regionima.
U prvoj polovini godine završena je i realizacija projekata započetih prethodne 2011. godine.Projekat „Psihološko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ je bio dobro prihvaćen od strane roditelja i, posebno, dece i mladih koji su učili na nov način kako da se sučavaju sa preprekama u svom okruženju.Mnogi roditelji su izvestili o većoj inicijativi dece u aktivnostima koje se tiču uspostavljanja socijalnih kontakata sa vršnjacima i izražavanju emocija u različitim životnim kontekstima. Pored toga, poseban akcenat je bio na učenju roditelja kako da svoje dete ne gledaju samo u svetlu bolesti ili nedostatka, već da ga gledaju kao kompleksnu jedinku koja raspolaže brojnim dobrim osobinama i sposobnostima.Program treninga asertivnih veština izdat je u formi priručnika.

Projekat „Participativno strateško planiranje održivog razvoja Saveza MNRO Srbije „ je takođe finaliziran 2012.godine izradom dokumenta koji u široj verziji predstavlja interni dugoročni poslovni plan Saveza. U kraćoj verziji, sa ključnim informacijama, dokument može da služi promovisanju organizacije u javnosti i kao deo projektne dokumentacije sa kojom će se aplicirati na konkurse.
Dokument je izrađen po strukturi balansiranih ciljeva i logičke matrice i obuhvat :strateške odluke u odnosu na programe, usluge i obuhvat ciljnih grupa ( matrica 1), strateške odluke u odnosu na unutrašnje kapacitete organizacije ( matrica 2), strateške odluke u odnosu na zajedničko delovanje u zajednici ( matrica 3) i strateške odluke u odnosu na pribavljanje i raspolaganje finansijskim sredstvima
( matrica 4). Sam proces planiranja, kao deo projektnih aktivnosti, bio je koncipiran tako da podrži učešće lokalnih udruženja članica ( 15 ) i drugih aktera ( institucija javnog sektora i lokalnih samouprava), čiji je doprinos od značaja za dalji razvoj organizacije.Edukacija koju su učesnici prošli u tri trodnevna modula omogućila je primenu metoda akreditovanih kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i dobijanje sertifikata programa obuke.
Svetski dan osoba sa invaliditetom 3. decembar obeležen je na nacionalnom nivou zajedno sa MRSP i Nacionalnom organizacijom OSI učešćem na sednici Odbora za socijalnu politiku Skupštine Srbije, nekoliko konferencija i prezentacija nacrta novih zakona ( Zakon o socijalnim preduzećima, Zakon o zaštiti osoba sa mentalnim smetnjama i dr.) kao i sa više tematskih medijskih priloga ( RTS 1 i RTS 2).

Beograd,                                                                                                                                                             SEKRETAR SAVEZA
12. februar 2013.                                                                                                                                                 Svetlana Vlahović