Procena i planiranje podrške u udruženjima MNRO

Procena i planiranje podrske u udruzeninjma mnro

16 Nov Procena i planiranje podrške u udruženjima MNRO

REZIME PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA

Obuka profesionalaca za procenu i planiranje podrške u udruženjima za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama

AUTORI PROGRAMA

Stručni tim Saveza MNRO Srbije:
Veronika Išpanović Radojković, Darinka Radivojević ,Svetlana Vlahović

KONTAKT OSOBA

Svetlana Vlahović, Knez Mihailova 10, Beograd
savezmnr@gmail.com
011/2632189, 2634145 , 064/3123491

CILJEVI PROGRAMA

Opšti cilj obuke je jačanje kapaciteta za pružanje socijalnih usluga profesionalaca angažovanih u lokalnim udruženjima za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama i drugih pružalaca socijalnih usluga.

Posebni ciljevi obuke:

  1.  Sticanje znanja o savremenim konceptima izjednačavanja mogućnosti osoba sa smetnjama u razvoju za život u zajednici, zasnovan na ljudskim/dečjim pravima
  2.  Sticanje znanja i veština za razvojnu procenu deteta i procenu porodičnih i sredinskih resursa
  3.  Sticanje znanja i veština procene situaciju hendikepa osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju
  4.  Sticanje znanja i veština sačinjavanja i realizacije individualnih planova podrške za život u zajednici osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju.
  5.  Sticanje znanja i veština vezanih za pružanje podrške roditeljima dece sa smetnjama u intelektualnom razvoju.

SADRŽINA PROGRAMA

Sadržaji programa su povezani sa ciljevima programa.Svaki modul je tematski tako koncipiran da pruža relevantna znanja, unapređuje relevantne veštine i planirane kompetencije i na taj način omogućava neposrednu praktičnu primenu znanja.

  1.  Sadržaj modula 1. omogućava realizaciju posebnog cilja 1.odnosno upoznavanje sa savremenim konceptima, međunarodnim i domaćim standardima i društvenom praksom prema osobama sa smetnjama u razvoju, a posebno prema deci i mladima sa smetnjama u intelektualnom razvoju.
  2.  Sadržaj modula 2. omogućava realizaciju posebnog cilja 2. odnosno omogućava usvajanje razvojnog eko-sistemskog teorijskog okvira i sticanje veština za razvojnu procenu deteta i procenu porodičnih i sredinskih resursa.
  3.  Sadržaj Modula 3. omogućava realizaciju cilja 3.odnosno sticanje znanja i veština za procenu situacije hendikepa osobe sa smetnjama u intelektualnom razvoju, uključujući procenu ličnih svojstava deteta, faktora rizika, životnih navika osobe i otežavajućih (barijere) i olakšavajućih (facilitatori) sredinskih činilaca.
  4.  Sadržaj Modula 4. omogućava realizaciju posebnog cilja 4.odnosno ovladavanje postupkom izrade individualnog plana podrške, uključujući sintezu procene potreba, odabiranje prioritetnih životnih navika, formulisanje prioritetnih ciljeva i strategija za njihovo sprovođenje.
  5.  Sadržaj Modula 5. omogućava realizaciju posebnog cilja 5.odnosno pruža osnove za razumevanje dinamike odnosa u porodici deteta sa smetnjama u razvoju i razvija veštine izgradnje partnerskog odnosa sa roditeljima radi podizanja kapaciteta roditelja da prepoznaju, prihvate i odgovore na potrebe deteta sa smetnjama u razvoju.

KOMPETENCIJE KOJE PROGRAM RAZVIJA

Očekuje se da program program razvija opšte i posebne kompetencije (znanja i veštine) neophodne za podršku osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju za život u zajednici i to: procena razvojnih potreba deteta sa smetnjama u razvoju i porodičnih i sredinskih resursa, procena situacije hendikepa osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju i sa kombinovanim smetnjama,pravljenje individualnog plana podrške za inkluziju osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju; pružanje podrške roditeljima ili starateljima dece sa smetnjama u razvoju, učešće (participacija) korisnika – osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju i njihovih porodica u pravljenju i sprovođenju plana podrške,saradnja sa partnerima u lokalnoj zajednici u procesu inkluzije osoba sa smetnjama u razvoju.

CILJNA GRUPA PROFESIONALACA ZA OBUKU

Program obuke namenjen je profesionalcima koji su neposredni pružaoci usluga u udruženjima za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama (defektolozi, socijalni radnici, pedijatri, psiholozi, pravnici, pedagozi/specijalni pedagozi) i drugim pružaocima socijalnih usluga.

OBLAST NA KOJU SE PROGRAM ODNOSI I KRAJNJI KORISNICI

Podrška osobama i deci sa invaliditetom.

Krajnji korisnici su osobe sa smetnjama u intelektualnom razvoju i njihove porodice uključeni u aktivnosti udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama i drugim udruženjima osoba sa invaliditetom.

PREDUSLOVI ZA UKLjUČIVANjE PROFESIONALACA NA OBUKU

Visoka/viša stručna sprema,iskustvo u radu u udruženjima za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama i u drugim sistemima od značaja za realizaciju programa usmerenih na inkluziju osoba sa invaliditetom.

TRAJANJE PROGRAMA OBUKE, u satima (dana/sati)
Ukupan broj časova obuke je 24 časa (3 dana po 8 časova).