Program obuke za organizatore i realizatore “Male škole za roditelje”

Program obuke za organizatore male skole

15 Nov Program obuke za organizatore i realizatore “Male škole za roditelje”

REZIME PROGRAMA

NAZIV PROGRAMA:
Program obuke za organizatore i realizatore „Male škole za roditelje“

AUTORI PROGRAMA:

 • Jadranka Novak Šujak
 • Snežana Antičević
 • Gorana Vlaščić
 • Nada Šarac
 • Svetlana Živanić
 • Svetlana Vlahović

KONTAKT OSOBA:

Svetlana Vlahović
Bulevar Arsenija Čarnojevića 130,Novi Beograd
savezmnr@gmail.com
064/3123491

CILJEVI PROGRAMA :

Opšti cilj

Osposobljavanje članova lokalnih udruženja MNRO i drugih prižalaca usluga socijalne zaštite za realizaciju programa „Mala škola za roditelje“, kako bi se uz pomoć socioedukativne podrške unapredile roditeljske kompetencije i stvorili preduslovi da se preventivno deluje na probleme porodica u riziku.

Posebni ciljevi

 • Upoznavanje sa konceptom „Male škole za roditelje“
 • Unapređenje kompetencija za pružanje psihosocijalne podrške roditeljima u okviru bazičnog i naprednog programa „Male škole za roditelje“
 • Upoznavanje sa oblicima i sadržajima pratećih programa „Male škole za roditelje“ i razvoj veština njihove praktične primene
 • Razumevanje višestruke dobiti od ovog programa za dete, porodicu, ali i zajednicu u celini.

SADRŽINA PROGRAMA

Program obuhvata sadržaje podeljene u četiri tematske celine:

 • Konceptualne osnove programa „Mala škola za roditelje“
 • Psihosocijalna podrška roditeljima dece sa smetnjama u razvoju
 • Prateći programi „Male škole za roditelje“
 • Veštine upravljanja grupom

KOMPETENCIJE KOJE PROGRAM RAZVIJA:

Nakon završenog programa obuke učesnici će biti osposobljeni da:

 • Primenjuju osnovna znanja o savremenim pristupima u radu sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju, koja se baziraju na socio-inkluzivnim teorijskim postavkama i rezultatima razvojnopsiholoških istraživanja dinamike psihosocijalnih promena u periodu ranog detinjstva i značaja ranih intervencija
 • Organizuju i realizaciju socioedukativni program „Mala škole za roditelje“, koji osnažuje unutrašnje funkcionisanje porodice i njenu uspešniju saradnju sa spoljašnjim okruženjem.
 • Razumeju i primenjuju koncept na porodicu usmerene podrške, koji podržava porodicu kao primarnog nosioca zaštite posebno osetljivih društvenih grupa

CILJNA GRUPA PROFESIONALACA ZA OBUKU:

Profesionalaci i volonteri iz različitih sistema koji pružaju ili se pripremaju za pružanje psihosocijalne podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju i drugim osobama uključenim u brigu o detetu.

OBLAST NA KOJU SE PROGRAM ODNOSI: podrška porodici

KRAJNJI KORISNICI: Roditelji i članovi porodice dece i mladih sa smetnjama u razvoju, kao i dece sa drugim vidovima invaliditeta i dece obolele od teških bolesti

PREDUSLOVI ZA UKLJUČIVANJE PROFESIONALACA NA OBUKU:

Ne postoje formalni preduslovi za pohađanje ovog programa obuke u smislu potrebnog obrazovnog nivoa ili profesionalnog iskustva. Motivisanost za rad sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama je dovoljan preduslov za uključivanje na ovaj program.

TRAJANJE PROGRAMA OBUKE: Program traje tri dana/ 18 sati.