Završeni Projekti

KAMP KOSJERIĆ

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Projekat razvija socijalne veštine i samostalnost osoba ometenih u mentalnom razvoju, korisnika udruženja MNRO koja su članice Saveza MNRO Srbije.

Opšti cilj projekta je socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom. Projektne aktivnosti su podrška podsticanju razvoja – aktiviranjem motivacije, akcije i interakcije sa okolinom i jačanjem socijalne kompetentnosti.

Specifični ciljevi su: povećan stepen samostalnosti, razvoj komunikacije među vršnjacima, edukacija o partnerskim i drugarskim odnosima među vršnjacima, uspostavljanje drugarskih i partnerskih odnosa,pomoć porodici.

Aktivnosti različitog sadržaja se realizuju u okviru kampa za mlade MNRO, uz pratioce – stručna lica i volontere.

Lični pratioci u udruženjima MNRO

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Opšti cilj projekta je unapređenje usluga zasnovanih na postavkama socio-inkluzivnog modela.

Projektom se razvija i pilotira program obuke za trenere i lične pratioce, kao i za članove udruženja, u organizovanju i upravljanju uslugom. Projekat prevenira socijalnu izolaciju dece sa smetnjama u razvoju i podstiče njihovo uključivanje u socijalne usluge i redovno obrazovanje, a tim i šanse za što samostalnije funkcionisanje.

PREVENTIVNA PODRŠKA PORODICI

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Projektne aktivnosti nude program podrške roditeljima koji se bavi preveniranjem problema porodica u riziku, smanjujući njihovu trajnu zavisnost od socijalnih i zdravstvenih službi. Primarni specifični cilj projekta je animiranje i obuka novih stručnih saradnika za stalni stručni tim progama. Razvijanjem ovakvih savetodavno – edukativnih programa podrške Savez MNRL osnažuje svoja lokalna udruženja MNRO – udruženja roditelja za zastupanje prava posebno osetljivih grupa građana i kvalitetan rad u oblasti vaninstitucionalne socijalne zaštite.

Opšti cilj projekta je unapređenje kvaliteta života porodica dece sa smetnjama u razvoju.

JAČANjE KAPACITETA UDRUŽENjA MNRO

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta lokalnih udruženja MNRO za pružanje socijalnih usluga.

Projektne aktivnosti obezbeđuju lokalnim udruženjima MNRO uslove održivog funkcionisanja i afirmisanja njihove uloge u procesu reforme socijalne zaštite i sistemu pluralizma pružalaca usluga.

Glavne aktivnosti projekta su usmerene na obuku stručnog kadra i unapređenje njihovih opštih kompetencija za rad u socijalnoj zaštiti, kao i posebnih kompetencija relevantnih za rad sa posebno osetljivim korisnicima socijalnih usluga.

Participativno strateško planiranje održivog razvoja Saveza MNRO Srbije

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Projekat je usmeren na planiranje održivog razvoja mreže udruženja roditelja dece sa smetnjama u razvoju, u funkciji razvoja usluga socijalne integracije. Ova udruženja čine bazu podrške prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizaciji osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju i sa višestrukim smetnjama, i važan su akter u uspostavljanju i pružanju usluga socijalne inkluzije na lokalnom nivou. Projektne aktivnosti će se odvijati uz primenu metoda akreditovanih kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu – Participativno strateško planiranje u funkciji održivog razvoja zajednice, organizacija i usluga u oblasti socijalne zaštite i socijalne politike, a obuhvata individualni i grupni rad sa učesnicima procesa, analizu i sistematizovanje nalaza, izradu pratećih materijala, edukaciju učesnika procesa planiranja, obradu dobijenih rezultata, izradu završnog dokumenta po strukturi logičke matrice koji sadrži pravce delovanja i akcije u razvoju programa i usluga, razvoju kapaciteta pružalaca usluga i organizacija članica Saveza, razvoju integrativnog pristupa u zajednici i razvoju različitih izvora finansiranja.

Aktivnosti projekta obuhvataju prioritetno opštine koje nemaju usvojene strategije socijalne zaštite, na kojima su aktivna lokalna udruženja MNRO i druga udruženja osoba sa invaliditetom i koje po evidenciji i veličini teritorije imaju veliki broj građana iz posebno osetljivih društvenih grupa.

Rezultat participativnog procesa planiranja je usaglašeni i u formatu standardizovani dokument strateškog plana koji u sebi sadrži plan razvoja Saveza i članica, formulisan kroz četiri balansirana područja razvoja, sa sistematizovanim pregledom u logičkim matricama.

Prevencija i zaštita dece sa smetnjama u razvoju od nasilja

Donator: UNICEF

Kratak opis projekta:

Kratak opis projekta:
Aspekt ljudskih prava, a posebno prava deteta, postao je prioritet u pristupu osetljivim društvenim grupama u Srbiji. Postignut stepen reformskih promena i nacionalnih politika za zaštitu dece nameće potrebu ubrzanog rešavanja problema nasilja nad decom uopšte, a posebno onih grupa dece koja su u većem riziku izloženosti nasilju.

Opšti cilj projekta je unapređena politika zaštite dece sa smetnjama u razvoju od nasilja. Projektne aktivnosti su planirane sa namerom da se doprinese razvoju operativnih i održivih mehanizama prevencije nasilja, u saradnji sa svim sistemima i sektorima.

Konkretna iskustva roditelja dece sa smetnjama u razvoju, institucija sistema vaspitanja i obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i lokalnih zajednica u širem smislu, identifikovaće kroz projektne aktivnosti stavove, probleme i pojave kod dece sa smetnjama u razvoju i porodica kao moguće faktore nasilja i većeg stepena izloženosti nasilju, a na osnovu toga dati globalne preporuke za prevenciju.

Unapređenje kompetencija za  psihosocijalnu podršku porodici

Donator: Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Opšti cilj projekta je unapređen kvalitet socijalnih usluga i zaštita najboljih interesa dece i mladih iz osetljivih grupa i njihovih porodica. Projekat je primarno usmeren na usvajanje znanja i razvoj veština profesionalaca iz udruženja MNRO kao i drugih pružalaca usluga za psihosocijalnu podršku roditeljima. Aktivnosti podrazumevaju obuke korisnika po akreditovanim programima,formiranje mreže trenera za rad sa porodicama,praktičan rad novih trenera sa roditeljima u udruženjima MNRO i drugim udruženjima osoba sa invaliditetom, uz kontinuiranu mentorsku podršku iskusnih stručnih saradnika. Program je zasnovan na dugogodišnjem iskustvu Saveza MNRO i primenjiv je na rad sa usvojiteljima, hraniteljima i porodicama dece obolele od teških bolesti.

Predah za porodice dece i mladih sa smetnjama u razvoju

Donator: Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Projekat je zasnovan na autentičnim potrebama porodica dece sa smetnjama u razvoju, koristi raspoložive resurse lokalne zajednice za razvoj „predah usluge“ u cilju prevencije institucionalizacije i podrške alternativnim vidovima brige o deci u porodičnom okruženju. Usluga podrazumeva povremeno, kratkoročno odvajanje dece sa smetnjama u razvoju od roditelja, u cilju osamostaljivanja i socijalizacije dece, a pre svega je namenjena roditeljima – pruža im mogućnost odmora od svakodnevne brige o detetu, kao i priliku za obavljanje različitih porodičnih i profesionalnih obaveza. Aktivnosti predviđaju noćenje i produženi dnevni boravak dece van kuće, u novoizgrađenom objektu u Sremčici. Korisnici – porodice su sa teritorije Beograda i okolnih opština, prvenstveno oni koji nisu korisnici drugih socijalnih usluga i nalaze se u stanju urgentne potrebe.

Klub  roditelja–razvoj koncepta i socijalne podrške porodicama

Donator: Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Projekat razvija koncept Kluba za roditelje u okviru udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u deset lokalnih zajednica.Aktivnosti neposrednog rada su usmerene na podršku roditeljima i drugim članovima porodice mentalno nedovoljno razvijenih osoba, kao i na profesionalce koji rade sa ovom korisničkom grupom.U manjim opštinama i ruralnim sredinama u okruženju odabranih opština,zbog nedostatka usluga podrške i socijalne izolacije porodica dece sa smetnjama u razvoju, planirana je priprema uslova i osnivanje novih Klubova. Kroz informativne, savetodavne i edukativne aktivnosti porodice se podstiču na samoorganizovanje i umrežavanje sa drugim akterima sistema zaštite, aktivizam u vaninstitucionalnim modelima rada i učešće u razvoju usluga koje su fleksibilne i mogu da odgovore na promenljive potrebe porodice.

Socioedukativna podrška porodicama dece sa smetnjama u razvoju

Donator: Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Obukom stručnih saradnika za realizaciju programa za roditelje-porodice dece sa smetnjama u razvoju podržava se porodica kao primarni nosilac zaštite posebno osetljivih društvenih grupa. Akcenat je da se uz pomoć socioedukativne podrške unaprede roditeljske kompetencije i osnaži porodica u celini, čime se stvaraju preduslovi da se preventivno deluje na probleme porodica u riziku i da im se pomogne da izbegnu društvenu izolaciju ili potpunu i trajnu zavisnost od socijalnih i zdravstvenih službi. Razvijanje svesti o važnosti podele uloga i odgovornosti između porodice i pružalaca usluga i značaj njihove uzajamne saradnje za ostvarivanje najveće dobiti za dete, jesto ono od čega se polazi i na čemu se insistira kroz realizaciju svih planiranih aktivnosti.

Obukom profesionalaca za realizaciju programa za roditelje, afirmiše se u svetu široko prihvaćen model na porodicu usmerene podrške. Formiranjem mreže trenera postiže se teritorijalna pokrivenost i obezbeđuje održivost ovog programa.

Savetodavna podrška udruženjima za uspešnu primenu novih zakonskih rešenja  u socijalnoj zaštiti

Donator: Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Opšti cilj projekta je uspostaviti održive socijalne servise za mlade i odrasle osobe sa intelektualnim i kombinovanim smetnjama, usmerene na samostalno življenje, radno angažovanje i zapošljavanje, zasnovane na konceptu novih zakonskih rešenja i resursa udruženja, porodica i lokalnih zajednica.

Psihološko osnaživanje osoba sa invaliditetom

Donator: Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Opšti cilj projekta je socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom zasnovana na aktivnom učešću korisničkih grupa i organizacija. Kroz aktivnosti predviđene projektom pruža se psihološko osnaživanje osoba sa invaliditetom pohađanjem asertivnih treninga koji će im omogućiti da ojačaju svoje potencijale,  socijalne veštine, razumeju svoja prava i primenjuju ih i u svojoj zajednici.