Participativno strateško planiranje održivog razvoja Saveza MNRO Srbije

19 Apr Participativno strateško planiranje održivog razvoja Saveza MNRO Srbije

Donator : Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Projekat je usmeren na planiranje održivog razvoja mreže udruženja roditelja dece sa smetnjama u razvoju, u funkciji razvoja usluga socijalne integracije. Ova udruženja čine bazu podrške prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizaciji osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju i sa višestrukim smetnjama, i važan su akter u uspostavljanju i pružanju usluga socijalne inkluzije na lokalnom nivou. Projektne aktivnosti će se odvijati uz primenu metoda akreditovanih kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu – Participativno strateško planiranje u funkciji održivog razvoja zajednice, organizacija i usluga u oblasti socijalne zaštite i socijalne politike, a obuhvata individualni i grupni rad sa učesnicima procesa, analizu i sistematizovanje nalaza, izradu pratećih materijala, edukaciju učesnika procesa planiranja, obradu dobijenih rezultata, izradu završnog dokumenta po strukturi logičke matrice koji sadrži pravce delovanja i akcije u razvoju programa i usluga, razvoju kapaciteta pružalaca usluga i organizacija članica Saveza, razvoju integrativnog pristupa u zajednici i razvoju različitih izvora finansiranja.

Aktivnosti projekta obuhvataju prioritetno opštine koje nemaju usvojene strategije socijalne zaštite, na kojima su aktivna lokalna udruženja MNRO i druga udruženja osoba sa invaliditetom i koje po evidenciji i veličini teritorije imaju veliki broj građana iz posebno osetljivih društvenih grupa.

Rezultat participativnog procesa planiranja je usaglašeni i u formatu standardizovani dokument strateškog plana koji u sebi sadrži plan razvoja Saveza i članica, formulisan kroz četiri balansirana područja razvoja, sa sistematizovanim pregledom u logičkim matricama.