Prevencija i zaštita dece sa smetnjama u razvoju od nasilja

30 Apr Prevencija i zaštita dece sa smetnjama u razvoju od nasilja

Donator: UNICEF

Kratak opis projekta:

Kratak opis projekta:
Aspekt ljudskih prava, a posebno prava deteta, postao je prioritet u pristupu osetljivim društvenim grupama u Srbiji. Postignut stepen reformskih promena i nacionalnih politika za zaštitu dece nameće potrebu ubrzanog rešavanja problema nasilja nad decom uopšte, a posebno onih grupa dece koja su u većem riziku izloženosti nasilju.

Opšti cilj projekta je unapređena politika zaštite dece sa smetnjama u razvoju od nasilja. Projektne aktivnosti su planirane sa namerom da se doprinese razvoju operativnih i održivih mehanizama prevencije nasilja, u saradnji sa svim sistemima i sektorima.

Konkretna iskustva roditelja dece sa smetnjama u razvoju, institucija sistema vaspitanja i obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i lokalnih zajednica u širem smislu, identifikovaće kroz projektne aktivnosti stavove, probleme i pojave kod dece sa smetnjama u razvoju i porodica kao moguće faktore nasilja i većeg stepena izloženosti nasilju, a na osnovu toga dati globalne preporuke za prevenciju.