Socioedukativna podrška porodicama dece sa smetnjama u razvoju

01 May Socioedukativna podrška porodicama dece sa smetnjama u razvoju

Donator: Ministarstvo za rad,zapošljavnje, boračka i socijalna pitanja

Kratak opis projekta:

Obukom stručnih saradnika za realizaciju programa za roditelje-porodice dece sa smetnjama u razvoju podržava se porodica kao primarni nosilac zaštite posebno osetljivih društvenih grupa. Akcenat je da se uz pomoć socioedukativne podrške unaprede roditeljske kompetencije i osnaži porodica u celini, čime se stvaraju preduslovi da se preventivno deluje na probleme porodica u riziku i da im se pomogne da izbegnu društvenu izolaciju ili potpunu i trajnu zavisnost od socijalnih i zdravstvenih službi. Razvijanje svesti o važnosti podele uloga i odgovornosti između porodice i pružalaca usluga i značaj njihove uzajamne saradnje za ostvarivanje najveće dobiti za dete, jesto ono od čega se polazi i na čemu se insistira kroz realizaciju svih planiranih aktivnosti.

Obukom profesionalaca za realizaciju programa za roditelje, afirmiše se u svetu široko prihvaćen model na porodicu usmerene podrške. Formiranjem mreže trenera postiže se teritorijalna pokrivenost i obezbeđuje održivost ovog programa.