Edukacije

Edukacije se kontinuirano realizuju kroz programske i projektne aktivnosti Saveza MNRO Srbije, u cilju profesionalnog razvoja kadrova u lokalnim udruženjima i institucijama i podizanja kvaliteta socijalnih i drugih usluga u zajednici. Profesionalci se obučavaju za procenu kapaciteta i potreba korisničkih grupa kako bi podrška i resursi bili fleksibilni, individualizovani i responzivni na promenjive individualne i porodične potrebe.

Edukacije namenjene roditeljima su usmerene na stvaranje stabilnog i podsticajnog porodičnog okuženja za dete, kao značajnog vida rane intervencije. Pored toga, aktivnosti koje pružalac usluge neposredno realizuje u radu sa porodicom mogu biti informativne i savetodavne. Sva tri pomenuta oblika neposrednog rada sa porodicom se dugo primenjuju u Klubu roditelja, koji je već tradicionalna institucija u svakom lokalnom udruženju.

Neke od značajnijih edukacija iz prethodnih godina:

 1.  Jačanje kapaciteta udruženja MNRO
  Prof.dr.Veronika Išpanović-Radojković, Mr.Darinka Radivojević,spec.razvojne psihologije
  Jacanje kapaciteta udruzenja mnro
 2. Na porodicu usmerena podrška-saradnja sa porodicom deteta sa smetnjama u razvoju, dipl.andragog Svetlana Živanić,dipl.spec.pedagog Nada Šarac
  Na porodicu usmerena podrska
 3. Enigmatski svet čula
 4. Primena Montesori metode u radu sa osobama sa invaliditetom
 5. Rana psihosocijalna stimulacija dece sa smetnjama u razvoju
 6. Program osnovne obuke za rad sa decom i osobama sa smetnjama u razvoju
 7. Zaštita deteta od zlostavljanja i zanimarivanja
 8. Program pripreme i podrške hraniteljskim porodicama za prihvat deteta sa umerenom ometenošću
 9. Procena potreba radi efikasne podrške – obuka za primenu modela baterije instrumenta procene potreba dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica (ROD)
 10. Program obuke kadrova za rad i otvaranje dnevnih boravaka za osobe sa smetnjama u razvoju
 11. Lični pratioci u udruženjima MNRO
 12. Participativno strateško planiranje održivog razvoja Saveza MNRO
 13. Izgradnja kapaciteta za rad u vanrednim okolnostima
 14. Alternativni vidovi komunikacije
 15. Radionica kao metod rada
 16. Waldorf pedagogija