Aktivnosti Saveza i lokalnih udruženja


Programske aktivnosti Saveza MNR Srbije imaju za cilј unapređenje položaja i prava mentalno nedovolјno razvijenih osoba i njihovih porodica, kroz unapređenje zakonske regulative, jačanje kapaciteta lokalnih udruženja, razvoja kvalitetnih i održivih socijalnih usluga, unapređenjem kompetencija stručnog kadra u udruženjima i opštih kompetencija neophodnih u procesu planiranja i pružanja usluga. Prioritetne aktivnosti su razvoj servisa i programa podrške zasnovanih na postavkama socio-inkluzivnog modela i usklađenih sa standardima lјudskih prava.

Aktivnosti Saveza i lokalnih članica se mogu podeliti u sledeće grupe aktivnosti:

 

I EDUKATIVNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI

 1.  Seminari, tematska predavanja za roditelje i profesionalce
 2.  Stručni skupovi
 3.  Akreditacija programa obuke
 4.  Obuke i treninzi za pružaoce usluga

II SAVETODAVNO – EDUKATIVNI PROGRAMI I USLUGE ZA PODRŠKU PORODICI

 1.  Psihosocijalna podrška – savetovalište za roditelje
 2.  Mala škola za roditelje
 3.  Klub roditelja

III SOCIJALNE USLUGE – SERVISI

 1.  Dnevni boravak
 2.  Predah roditeljstvu/hraniteljstvu
 3.  Klub za decu i mlade
 4.  Biblioteke igračaka
 5.  Personalni asistent
 6.  Lični pratilac
 7.  Pomoć u kući
 8.  Prevoz korisnika
 9.  Terapeutske usluge, hipoterapija i dr.
 10.  Mobilni timovi za praćenje i prevenciju nasilja

IV PROGRAMI ZA OČUVANJE I RAZVOJ SOCIJALNIH I RADNIH VEŠTINA

 1.  Kreativne radionice: likovne, keramika, tehnike papir, drvo, svila, vuna i dr.
 2.  Radno – okupacione radionice: šivenje, tkanje, vez, pletenje, štampa, grnčarija i dr.
 3.  Umetničke: dramske, muzičke, plesne i dr.
 4.  Edukativne: psihološke, samozastupanje, asertivne veštine i dr.
 5.  Sportske, fizioterapeutske i dr.

V TRADICIONALNI GODIŠNJI PROGRAMI I MANIFESTACIJE

 1.  Mala škola za roditelje
 2.  Dan osoba sa invaliditetom 3. decembar
 3.  Izložbe stvaralaštva OSI
 4.  Jubileji i prigodne priredbe
 5.  Muzički festival OSI

VI PROGRAMI ZA PODRŠKU SOCIJALIZACIJI I OSAMOSTALJIVANJU OSI

 1.  Kampovi osamostaljivanja
 2.  Likovne kolonije
 3.  Sportska takmičenja

VII PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

 1.  Okrugli stolovi, tematske tribine, prezentacije dobre prakse
 2.  Učešće u TV i radio emisijama
 3.  Izrada biltena, časopisa, brošura, lifleta

VIII UPRAVLJANJE PROGRAMIMA I PROJEKTIMA

 1.  Sastanci organa upravljanja UO, NO, Skupština
 2.  Regionalni sastanci predstavnika Saveza i članica
 3.  Monitoring lokalnih programa – obilazak članica
 4.  Učešće na domaćim i međunarodnim skupovima, konferencijama i sl.

IX RAZVOJ SARADNJE I ZASTUPANJE PRAVA OSI

 1.  Učešće u radu NOOIS-a (Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije)
 2.  Konferencije, tribine, skupovi NOOIS-a
 3.  Međunarodna saradnja sa inostranim organizacijama OSI
 4.  Učešće u radu međunarodnih tela za prava OSI

X UNAPREĐENJE USLOVA I RADA UDRUŽENJA

 1.  Izgradnja i adaptacija objekata udruženja
 2.  Uređenje prilaza i izrada rampi na objektima udruženja i javnim objektima
 3.  Opremanje objekata potrebnim nameštajem, kancelarijskom i tehničkom opremom, didaktikom, radnim materijalom, mašinama za radnu okupaciju, vozilima i drugo