Lični pratilac – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2016

15 Nov Lični pratilac – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2016

Lični pratilac za osobe sa intelektualnim teškoćama

Opšti cilj projekta je omogućiti punu socijalnu inkluziju osoba sa intelektualnim teškoćama kroz uspostavljanje drživih socijalnih servisa. Specifični ciljevi: izgraditi kapacitete udruženja osoba sa intelektualnim teškoćama za uspostavljanje usluge LP, formirati mrežu trenera i mrežu ličnih pratilaca, unaprediti sadržaj i kvalitet usluga podrške u zajednici.

Projekat je usmeren na razvoj usluge ličnog pratioca za odrasle osobe sa intelektualnim teškoćama u socijalnim uslugama i različitim sadržajima u lokalnoj zajednici.Usluga ličnog pratioca deteta bi se na ovaj način proširila na odrasle osobe koje nisu obuhvaćene sistemom obrazovanja i tako pokrenuo postupak za uvođenje nove usluge u sistem socijalne zaštite.

Direktna ciljna grupa:

  1. Članovi lokalnih udruženja MNRO (25) koji će proći obuku za trenera – za dalju diseminaciju znanja i za obuku ličnih pratilaca;
  2. Lični pratioci (20) za neposredno pružanje usluge
  3. Osobe sa intelektualnim teškoćama (20) starije od 18 god. umereno i višestruko ometene, koje su van sistema obrazovanja, uključene u aktivnosti udruženja ili iz lokalne zajednice.